ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในระดับอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2573”พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขภาวะด้วยกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชนและชุมชน


เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่านิยม

ค่านิยม : PHC/SPIRIT
SQL Error:
INSERT INTO counter (ip_address, dateIn) VALUES ('3.229.117.123', '2022-08-14')
Table './phcnhss/counter' is marked as crashed and should be repaired