ขนาดอักษร

 

ภารกิจ

1) ขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่

2) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการสาธารณสุขมูลฐาน

3) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค

4) เป็นศูนย์วิชาการด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค

5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และพัฒนารูปแบบการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายSQL Error:
INSERT INTO counter (ip_address, dateIn) VALUES ('3.229.142.104', '2021-08-03')
Table './phcnhss/counter' is marked as crashed and should be repaired