ถอดบทเรียน อสม.กับปฏิบัติการเคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ถอดบทเรียน อสม.กับปฏิบัติการเคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พ