การศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ อสม. 4.0 ภาคเหนือ เอกสารงานวิจัย