หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
 คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
 การคัดเลือกเพื่อบรรจุ