สำรวจ แยกแยะ ตรวจสอบ ประเมินความคุ้มค่า จัดระบบ ของพัสดุครุภัณฑ์ ด้วยกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ 5 ส. 1