ติดตาม สนับสนุนการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวังตะภู อำเภอมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1