ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Sandbox) ในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยกลไก 3 หมอ และ อสค.