การวิเคราะห์อัตรากำลัง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ แบบฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังของ กรมฯ
 ข้อมูลอัตรากำลัง สบส.1 ล่าสุด เชียงใหม่
 ข้อมูล FTE สบส.1เชียงใหม่ ปี 60(ล่าสุด)
 ข้อมูลโครงสร้าง สบส.เขต ส่ง กบค 27-12-60