สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม
 มกราคม