รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (1)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (2)
 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565