ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (SANDBOX) การจัดการตนเองโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) พื้นที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย