รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ด้านรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 1