สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 สขร พย 65
 สขร ธค 65
 สขร มค.66
 สขร กพ.66
 สขร มีค66
 สขร เมย.66
 สขร.พค.66