การประชุมสัมมนา "กระบวนการพัฒนา อสม. สู่ อสม.ดีเด่นระดับชาติ" ประจำปี 2566