การชี้แจงแนวทางการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต 1, 2,3 และภาคเหนือ ประจำปี 2566