ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน เรื่อง กระบวนการพัฒนา อสม.สู่ อสม.ดีเด่นระดับชาติ 1
 เอกสารการจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน ปี 2566 เรื่อง กระบวนการพัฒนา อสม. สู่ อส