ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และภาคเหนือ ปี 2567