ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT