ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค (ศูนย์สสม. ภาค) เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างการ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน ในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ASEAN Human Resource Development Project )ตามยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก(WHO)ได้รับความ เห็นชอบในการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ สร ๐๒๐๒/๑๔๑๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์๒๕๒๖ โดย รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างและดำเนินการแบบให้เปล่า จำนวน 4 แห่ง (ภาคละ ๑ แห่ง) ได้แก่ ๑) ศูนย์สสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ๒) ศูนย์สสม. ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี๓) ศูนย์สสม. ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และ ๔) ศูนย์สสม. ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมดำเนินการตามภารกิจ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) เพื่อการมี สุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนในชาติ(Health for All) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ในขณะที่ ศูนย์สสม. ชายแดน ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ในฐานะพื้นที่พิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ภาค ทั้ง ๕ แห่ง ถูกสร้างให้เหมาะสมแก่การฝึกอบรมและพัฒนา มีสถานที่พัก โรง อาหาร อาคารฝึกอบรม และคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ที่มุ่งเน้นความ เข้มแข็งของชุมชน และพึ่งตนเองได้ในภูมิภาค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงภารกิจและบทบาท หน้าที่ของศูนย์ มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของพื้นที่ ทั้งการศึกษาวิจัย และพัฒนา(Research

    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 008957 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560